bude doplněno

Analýza, návrh řešení, workshop a připomínkování návrhu, finální prováděcí dokumentace.

Realizujeme také pomoc při implementaci a dle požadavku i dlouhodobou podporu vlastního řešení informačních a komunikačních technologií.

Katalog služeb – definice obsahu včetně návrhu SLA
Service desk – nastavení procesů provozu i rozvoje
Zavedení nových informačních systémů, využití všech současných s cílem vytvořit vzájemně kompatibilní prostředí schopné plnohodnotné spolupráce.
Incident processing management – řízení procesu incident managementu dle požadavků odpovídajících uzavřeným SLA což znamená evidenci incidentů (help desku), řízení celého životního cyklu incidentů včetně eskalací.
Configuration management – identifikace a konfigurace všech konfiguračních položek, jejich evidence v rámci jednotné konfigurační databáze (CMDB), která tak obsahuje všechny informace potřebné pro technickou podporu služeb a aplikací.
Change management a release management – změny jsou jednak technického charakteru – změny infrastruktury, ale i změny smluvní tj. každá změna v SLA musí být promítnuta do smluv se sub/dodavateli.
Problem management – proaktivní monitoring slabých míst poskytování služeb, jejich odstranění a tím a zabránění budoucím incidentům.
Capacity and availability management – proaktivní řízení kapacit poskytovatele, subdodavatelů a dodavatelů služeb a aplikací.
Financial management – jde především o optimalizaci nákladů na poskytování služeb volbou nejvhodnějších subdodavatelů a jejich trvalým sledováním z finančního pohledu.
Security management – proces řízení bezpečnosti z pohledu systémového a organizačního, kdy poskytovatel je povinen proaktivně vytvářet koncepce rozvoje bezpečnosti IT zadavatele.
Service reporting – systémový integrátor je zodpovědný za veškerý reporting související s poskytováním ICT služeb.
Návazně i nastavení a řízení procesu Supplier relationship management – řízení sub/dodavatelů jednotlivých parciálních oblastí poskytovaných služeb, aplikací a registrů.

After you have typed in some text, hit ENTER to start searching...